Sociale veiligheid

De school moet voor elke leerling een volkomen veilige plek zijn. We maken goede afspraken met de kinderen en hanteren schoolregels waar de kinderen zich bij betrokken voelen. Zo willen we ervoor zorgen dat we goed met elkaar kunnen spelen en werken.

Schoolregels

Bij het formuleren van de volgende schoolregels zijn de kinderen van de school betrokken geweest.

 1. Je bent goed zoals je bent.
 2. We lopen in de gang (rennen doen we buiten).
 3. We hangen onze jas en tas aan de haakjes. Zo blijft de school netjes.
 4. Ruzie lossen we pratend op.
 5. In de gangen zijn we stil.
 6. We hebben respect voor elkaar.
 7. We komen niet aan de spullen van een ander zonder het eerst gevraagd te hebben.
 8. Iedereen maakt fouten, daar kunnen we allemaal van leren.

Op basis van de schoolregels worden jaarlijks met de kinderen ook afspraken gemaakt voor de goede gang van zaken in de klas.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Door middel van een gerichte aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling willen we zorgen voor een evenwichtig en prettig schoolklimaat. We streven ernaar dat alle kinderen zich volkomen veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Rots en Water-school

Wij zijn een “Rots en Water-school”. We streven ernaar dat alle leerkrachten gecertificeerde trainers zijn en blijven. Zij geven per schooljaar 10 Rots & Water lessen aan de groepen. Rots en Water is een psychofysieke training. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties en weerbaarheid, en het voorkomen en aanpakken van pesten. De training van weerbaarheid (rots) gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden (water). Door sportieve opdrachten leren kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en Water houding. De rots staat voor: jijzelf, je eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf. Bij water staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Het bewust zijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen. Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd, zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren. Actie zal afgewisseld worden door kringgesprekken en reflectie.Thema’s die aan bod komen zijn:1) Gronden, centreren en focussen;2) Ademkracht;3) Rots of water (fysiek);4) Voor jezelf en voor een ander opkomen;5) Eigen keuzes maken;6) Rots of water (communiceren);7) Lichaamstaal;8) Grenzen;9) Empathie/ pesten en10) Samenwerken.Ook op de leerpleinen en op het schoolplein wordt er aandacht besteed aan Rots en Water. Daarnaast is er in de basisgroep aandacht voor een goede omgang met elkaar.

Hulp van schoolmaatschappelijk werk

Via overleg met de intern begeleider is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om hulp te krijgen van schoolmaatschappelijk werk.

Pestprotocol

Als het in de klas of op het plein toch eens niet goed verloopt, is het goed te weten dat de school een pestprotocol hanteert. Het pestprotocol van onze school kunt u inzien via deze link.

In dit protocol is beschreven wat we onder pesten verstaan en welke stappen we nemen ingeval van pestgedrag. Uitgangspunt daarbij is dat we pesten nooit zullen accepteren. Als er sprake is van pesten volgen we een 5-sporenbeleid dat gericht is op:

 • Hulp aan het gepeste kind in de vorm van adviezen en sociale vaardigheidstraining
 • Hulp aan de pester door socialevaardigheidstraining en hulp bij het beteugelen van agressie
 • Hulp aan de omstanders door hen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden (het mobiliseren van de groep)
 • Hulp aan de leerkracht door achtergrondinformatie te geven
 • Hulp aan de ouders van het gepeste kind en van de pester, door het geven van achtergrondinformatie en adviezen

Juf Esther Huber is onze anti-pestcoördinator. Bij haar kunt u met vragen terecht.