Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Plaswijckschool valt onder het basistoezicht.
De gemiddelde score van de Route 8 eindtoets was in 2019 ruim 208.Voor elke basisschool in Nederland is de ondergrens (minimale waarde) voor de gemiddelde score apart bepaald. Welke gemiddelde score een school moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de ouders van de leerlingen om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de ondergrens van de inspectie lager.Wanneer de gemiddelde score van de school op of boven de ondergrens ligt, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende. In het schooljaar 2018-2019 lag de gemiddelde score van onze school hoger dan de door de Inspectie aangegeven ondergrens.

 

Toetsen

In groep 3 tot en met 8 worden toetsen gebruikt die bij de methodes horen, zodat we kunnen zien hoeveel het kind van het onderwijs in de klas heeft opgenomen.Er zijn ook toetsen die landelijk genormeerd zijn: de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarmee kunnen we zien hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. Alle gegevens worden systematisch in het leerlingvolgsysteem Parnassys verwerkt. 

In de groepen 1/2 wordt gebruikt gemaakt van het observatiesysteem KIJK!. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen. Op basis hiervan stellen de leerkrachten een beredeneerd aanbod vast.

Rapporten

We vinden het belangrijk om u als ouder op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind. Op onze school doen we dat door middel van portfolio’s. In groep 1 krijgen de kinderen één keer hun portfolio mee. Vanaf groep 2 gebeurt dat twee keer per jaar, in februari en in juni. Deze portfolio’s worden deels door de leerkracht en deels door de kinderen ingevuld.

Huiswerk/huiswerkbegeleiding

Met regelmaat krijgen de kinderen in de midden– en bovenbouw huiswerk mee. We zorgen ervoor dat dit zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Een belangrijk doel van het geven van huiswerk is de kinderen te leren er goed mee om te gaan. In de eerste leerjaren geven we niet veel huiswerk mee. Op Leerplein 2 beperkt het huiswerk zich meestal tot het oefenen van tafels en spelling.

Vanaf Leerplein 3 wordt geleidelijk aan wat meer huiswerk gegeven, met name voor de wereldoriëntatie. Het huiswerk staat op het bord genoteerd. De kinderen krijgen meestal twee keer per week huiswerk. Dit schrijven ze zelf op in hun agenda om dit alvast te oefenen. Één keer per week bieden de leerkrachten van leerplein 3 huiswerkbegeleiding aan. Na schooltijd is er de mogelijkheid om in alle rust op school het huiswerk te maken. Het is niet verplicht, maar bedoeld voor kinderen die daar behoefte aan hebben.

Doorstroom

Het afgelopen jaar stroomde 71 procent van onze leerlingen door naar een brugklas voor havo, atheneum of gymnasium, 13 procent van onze kinderen ging door naar het vmbo-t en 16 procent ging naar een van de beroepsgerichte afdelingen van het vmbo.

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl