Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Plaswijckschool valt onder het basistoezicht.

We voeren een schoolverbeterplan uit, waardoor de lessen aansprekender en effectiever worden voor de leerlingen. Zo maken we regelmatig gebruik van zogeheten coöperatief leren, waarmee de leerlingen niet alleen meer betrokken raken bij de les, maar ook hun sociale vaardigheden oefenen. De leerkrachten zijn hierin getraind.

De gemiddelde score van de Route 8 eindtoets was in 2018
ruim 217 (landelijk gemiddelde was 206)

Toetsen

We werken met verschillende toetsen om de ontwikkelingen van onze leerlingen goed te volgen. Methodegebonden toetsen zijn toetsen die horen bij de methoden van rekenen, taal en lezen. Niet-methodegebonden of methode-onafhankelijke toetsen geven de leerkracht een beeld van de ontwikkeling van het kind ten opzichte van het ‘gemiddelde kind in Nederland’ op verschillende vakgebieden. Voorbeelden daarvan zijn de Drie-Minuten-Toetsen van het Cito, en de entree- en eindtoets in groep 7 en 8.

De resultaten van toetsen, observaties en beschrijvingen, door leerkracht of intern begeleider, leggen we vast in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Vanaf eind groep 3 krijgen kinderen bij het rapport de leerlingenkaart uit dit leerlingvolgsysteem mee. Aan de hand daarvan kunt u uw kind vergelijken met de ‘gemiddelde’ Nederlandse basisschoolleerling.

Rapporten

Vanaf het begin rapporteren we aan u als ouders/verzorgers over de ontwikkeling van kinderen op onze school. In groep 1 is er één keer een ontwikkelingsverslag, in groep 2 gebeurt dat twee keer. De leerkracht geeft daar in aan hoe de ontwikkeling op school verloopt. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per jaar, in februari en in juni, hun rapport mee. De rapporten worden door de leerkrachten gemaakt op basis van de ervaringen met de kinderen in de klas en op basis van de resultaten bij de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Die toetsen nemen we af in januari en in juni.

Huiswerk/huiswerkbegeleiding

Met regelmaat krijgen de kinderen in de midden– en bovenbouw huiswerk mee. We zorgen ervoor dat dit zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Een belangrijk doel van het geven van huiswerk is de kinderen te leren er goed mee om te gaan. In de eerste leerjaren geven we niet veel huiswerk mee. In leerplein 2 beperkt het thuis leren zich meestal tot het oefenen van tafels en spelling. Vanaf leerplein 3 wordt geleidelijk aan wat meer huiswerk gegeven, met name voor de wereld oriënterende vakken. Het huiswerk staat op het bord genoteerd. De kinderen hebben meestal dan twee keer per week huiswerk. We leren de kinderen gebruik te maken van een agenda. Soms krijgen de kinderen, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, vaker huiswerk mee en soms ook meerdere opdrachten voor één dag.
Eén keer per week bieden de leerkrachten van leerplein 3 huiswerkbegeleiding aan. Na schooltijd is er de mogelijkheid om in alle rust op school het huiswerk te maken. Het is niet verplicht, maar bedoeld voor kinderen die daar behoefte aan hebben.

Doorstroom

Het afgelopen jaar stroomde 71 procent van onze leerlingen door naar een brugklas voor havo, atheneum of gymnasium, 13 procent van onze kinderen ging door naar het vmbo-t en 16 procent ging naar een van de beroepsgerichte afdelingen van het vmbo.

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl