Onderwijsconcept

Ieder kind is uniek. Dat kinderen verschillend zijn, is een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs. Het scheppen van een fijne, veilige leeromgeving is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Elk kind moet zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Wij hanteren duidelijke regels en afspraken, waar we ons aan proberen te houden.

We zijn een school waar kinderen kunnen samenwerken en kunnen opgroeien in een sfeer van eerlijkheid, respect en omzien naar elkaar. Een veilige plek waar ieder kind met plezier naar toe gaat en zich thuis voelt.

De leerling centraal

De Plaswijckschool kiest ervoor om het kind centraal te stellen tijdens de lessen en niet de leerstof. De leerkrachten zorgen voor een uitdagende leeromgeving, zodat kinderen gemotiveerd worden om mee te doen. Daardoor zijn ze persoonlijk betrokken en zullen ze zelf initiatieven nemen. Dit heeft een positieve uitwerking op het zelfvertrouwen en het plezier van de kinderen.

Dat ze met plezier naar school gaan, komt omdat onze leerlingen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen door:

  • ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw
  • doelgericht methodisch onderwijs in de basisvaardigheden
  • zaakvakonderwijs (dat wil zeggen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) gebaseerd op de theorie van de meervoudige intelligentie
  • aandacht voor creativiteit.

Drie ‘leerpleinen’

In het cursusjaar 2021-2022 telt de school 3 leerpleinen.
Leerplein 1 heeft 3 basisgroepen, leerjaren 1,2,3,  Leerplein 2  heeft 2 basisgroepen, leerjaren 4,5 en Leerplein 3 heeft ook 2 basisgroepen, leerjaren 6,7,8.

Het “Gepersonaliseerd Onderwijs” op onze school:

Op basis van onze missie en visie hebben we als team van de Plaswijckschool de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Weloverwogen hebben we in het voorjaar van 2016 gekozen voor het concept “Gepersonaliseerd Leren”. Het is een keuze voor blijvende ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat vinden we een logische stap in een maatschappij die zich ook blijft ontwikkelen.
Onder Gepersonaliseerd Leren verstaan wij:
• Onderwijs dat uitgaat van verschillen tussen kinderen en dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte
• Onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden en de middelen van de 21e eeuw en met vaardigheden die van kinderen verwacht worden als ze van school afkomen
• Onderwijs waarin veel aandacht is voor het welbevinden van kinderen
• Onderwijs met een grotere inbreng van het kind zelf. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Dat zorgt voor meer motivatie.

MI: Meervoudige Intelligentie

Enkele jaren geleden heeft de school ervoor gekozen om bij het leren meer rekening te houden met de verschillende talenten en de verschillende manieren van leren bij kinderen. De één leert vooral door te doen, de ander moet het eerst voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te begrijpen. Deze verschillen komen voort uit de verschillende soorten intelligenties die bij mensen te onderscheiden zijn, zoals de verbaal-linguïstische intelligentie en de logisch-mathematische intelligentie. De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt maar liefst 8 verschillende intelligenties. De Twentse pedagoog Marco Bastmeier heeft mede op basis van deze theorie de didactische werkwijze Vier Keer Wijzer ontwikkeld. Bij de invoering van deze werkwijze worden wij door hem zelf begeleid. Ook dit schooljaar staat Marco weer voor twee studiebijeenkomsten ingepland. Centraal staat nu de aansluiting die we willen maken met het onderwijs in de basisvaardigheden Rekenen, Taal en Lezen en met het concept van Gepersonaliseerd Leren. Tijdens de inlooptijden vanaf 8.15 uur kunnen ouders kennis nemen van de activiteiten van de kinderen bij het vak dat wij vaak aanduiden als MI. Aan het einde van een thema worden de ouders soms uitgenodigd om het werk van de kinderen te bekijken.