Klachtenregeling

Ondanks de goede zorg die we besteden aan het onderwijs aan en de opvoeding van uw kind kan het voorkomen dat u klachten hebt over de gang van zaken op school.

Voor ‘gewone’ klachten over het functioneren of het welbevinden van uw kind kunt u terecht bij de groepsleerkracht. U kunt altijd een afspraak maken met haar of hem.

Nadat u het probleem met de leerkracht besproken hebt, kunt u zo nodig ook terecht bij een van de leden van ons managementteam: juf Petra, juf Babette of meester Johan.

Voor een afspraak met een van hen kunt u de school bellen of mailen.

Vertrouwenspersonen

Er kan ook sprake zijn van ernstige klachten, die u liever wilt bespreken met een vertrouwenspersoon, intern of extern. Daarbij denken we met name aan klachten op het gebied van discriminatie, pesten, agressie en seksuele intimidatie.

Intern contactpersoon

Juf Linda van der Sluijs  is aangesteld als de intern contactpersoon van onze school. Samen met u of met uw kind wil zij de juiste weg vinden om een oplossing te bereiken.

Extern vertrouwenspersoon

Als u ervoor kiest uw zorgen buiten de school om met een deskundige te bespreken, kunt u ook rechtstreeks terecht bij de extern vertrouwenspersoon. Ons schoolbestuur heeft daartoe een contract met GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5, tel 088-30 83 100.

Landelijke klachtencommissie

De Vier Windstreken, ons schoolbestuur, hanteert het model-klachtenreglement van Verus, de centrale bestuursorganisatie voor besturen in het Protestants-Christelijk Onderwijs. Ons schoolbestuur is aangesloten bij deze landelijke klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie

Postbus 82324
2508 EH Den Haag

info@geschillencies-klachtencies.nl

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl